facebooka

Spisak korisne literature

Keber Luciano - TRADICIONALNE BRODICE HRVATSKOG JADRANA

Julijano Sokolić - NEREZINSKO BRODOVLJE

Dušan Kalogjera - KORČULANSKA BRODOGRADNJA

Goran Filipi - BETINSKA BRODOGRADNJA